Ochrana osobních údajů

Paul Allan Hair Design s.r.o.,  IČO: 17778468, DIČ: CZ17778468 (dále jen „provozovatel“).
 

Zásady ochrany osobních

údajů dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)

Organizace poskytující služby holičství, kadeřnictví a dále také poradenské a vzdělávací služby a provozující http://www.paulallan.cz (dále “my“), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

Když využíváte našich služeb holičství a kadeřnictví zpracováváme osobní údaje kategorií identifikační a kontaktní údaje, údaje k objednávkám či platební údaje (např. příjmení, telefonní číslo, zjednodušený daňový doklad apod.)
V případě využití našich školících služeb zpracováváme osobní údaje kategorií identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa apod.).

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, telefonu, osobně či jiným způsobem zpracováváme osobní údaje kategorie kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa atd.)

V případě vstupu do provozovny Organizace dochází prostřednictvím stálého kamerového systému za účelem ochrany majetku správce, života a zdraví osob k monitorování prostor. Kategorie subjektů údajů, které tímto mohou být dotčeni, představují zaměstnanci, klienti a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.) Prostřednictvím kamerového systému dochází ke zpracování podoby a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob, přičemž v odůvodněných případech jsou příjemci osobních údajů orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Záznam je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu.

Osobní údaje zpracováváme ze zákonných důvodů, na plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu po dobu nutnou pro poskytování služeb dle smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a přiměřenou dobu poté (promlčení) a dále po dobu trvání oprávněného zájmu. Neposkytnutí těchto osobních údajů způsobí např. nemožnost plnění smluvních požadavků či nemožnost komunikace s Vámi.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek, přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše uvedených, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace Organizace (příp. DPO).

U zpracování výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování či profilování a Organizace nevyužívá veřejné zdroje údajů.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování kadeřnických a holičských služeb, dále při objednávání školení a seminářů a v související péči o Vás vyplývající ze vzájemné spolupráce a umožňovali Vám získat ty podstatné informace o ochraně osobních údajů pro Vaši činnost. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formuláře na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, osobního kontaktu či jinak.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, upozornili Vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: např. účetní společnosti, poskytovatelé IT systému či úložiště, právní poradci, poskytovatel e-mailového klienta. Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí nemůžeme sdílet s třetími stranami, a to pouze máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského
hospodářského prostoru („EHP“). Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.
Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit Vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nás zkontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
Kateřina Horňáková, Provozní manager Tel.: +420 606 818 921 E-mail: info@paulallan.cz